Bài kiểm tra và bài tập

NEBA cung cấp nhiều loại bài kiểm tra và bài tập khác nhau để giúp bạn thúc đẩy quá trình phát triển kinh doanh của mình.

Kiểm tra độ chín muồi trong ý tưởng kinh doanh của bạn - bài kiểm tra nhanh

Bài kiểm tra nhanh này sẽ đo độ chín muồi trong ý tưởng kinh doanh của bạn và là một danh sách kiểm tra dành cho bạn.

Thực hiện bài kiểm tra

Chỉ dành cho các học viên đã đăng ký

Ngoài các tài liệu miễn phí, những học viên đã đăng ký có quyền truy cập vào các tài liệu sau đây:

1. Bài kiểm tra BDPM (Sự trưởng thành của Quá trình phát triển kinh doanh )

2. BPS (hành vi, tính cách và kỹ năng) – bài kiểm tra khả năng kinh doanh của bạn

3.Những kiểu lựa chọn nghề nghiệp của Holland

4. Bài tập về lập ngân sách – Hướng dẫn bằng video

Chào mừng bạn đến với NEBA!

  Xem video giới thiệu

Bạn có trong tay những gì

Chương miễn phí trong sách của NEBA! Đọc thêm...