Bài học qua video của NEBA

Tài liệu học tập trực tuyến của NEBA bao gồm các bài học qua video, bài kiểm tra tự đánh giá, sách học "Bạn có trong tay những gì?" và các tài liệu tương tác khác. Dưới đây là tổng quan về các bài học qua video trong khóa học của NEBA. Có sáu bài giảng qua video cho bạn xem miễn phí, hãy đăng ký khóa học để được quyền truy cập vào tất cả các bài giảng này. Xem lựa chọn của bạn để đăng ký.

Tất cả các bài học qua video của NEBA được phân loại như sau:

Xin lưu ý: Các bài học được đánh dấu bằng biểu tượng là những bài học chỉ dành cho những học viên đã đăng ký của NEBA.Hãy đăng ký ngay hôm nay để truy cập tất cả các bài học