HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHO NEBA

Trong video này, bạn nhận được một số hướng dẫn về cách để thu được lợi ích tối đa từ các bài học của NEBA. Bao gồm các thông tin liên quan, ví dụ bài học qua video nào có liên quan đến mỗi một phần bài về viết kế hoạch kinh doanh.

Chủ đề của bài học này

  • Mẫu kế hoạch kinh doanh
  • Video có liên quan đến kế hoạch kinh doanh của bạn
  • Cách học tập
  Xem bài học này